Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  310,289 css jobber funnet, priser i USD

  Er i oppstartsfasen av en universal nettbutikk, men trenger å endre design til noe mer etter min smak. Noe som er simpelt, elegant, brukervennlig men også proffesjonelt. Jeg har god kunnskap om data generelt, men lite om HTML/CSS/etc. Viktig at det er brukervennlig CMS slik at jeg kan endre på layout/design, legge til og fjerne produkter osv. Bruker Shopify som plattform. Har anbud ute på flere freelancer nettsider som Upwork, Fiverr osv. Så legger ut her kun for å se prissammenligninger og hvor bred ekspertise det er å skille mellom. Ønsker en fastpris og vi blir enige om tidsramme samt hva som skal bli gjort så vi begge er fornøyde og unngår misforståelser. Kan fint komme på Zoom/Skype/andre steder ...

  $195 (Avg Bid)
  $195 Snitt bud
  11 bud
  Google map system Avsluttet left

  Hei, ser du er norge og fra Halden, kommer fra Halden jeg også. Jobber for tiden med et lite hobby prosjekt i HTML, PHP å Javascript. jeg er ingne programmerer men prøver å få gjort det meste selv. trenger en jeg kan leie inn for gjøre små ting i koden og bygge opp script jeg ikke klarer selv siden du er norsk så hadde du passet bra, er noe d...Halden, kommer fra Halden jeg også. Jobber for tiden med et lite hobby prosjekt i HTML, PHP å Javascript. jeg er ingne programmerer men prøver å få gjort det meste selv. trenger en jeg kan leie inn for gjøre små ting i koden og bygge opp script jeg ikke klarer selv siden du er norsk så hadde du passet bra, er noe du tar på deg? Det som s...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Snitt bud
  1 bud

  På ønsker jeg at bakgrunnsfarge på alle områder på siden skal forandres til #FFFFFF; Dette gjelder ikke menyområde. Ønsker også at copyright tekst skal forandres til: Copyright © 2014 CLUB Media

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snitt bud
  2 bud

  Hei. Jeg trenger noen som er dyktig på å lage bilde galleri i Wordpress. Se denne linken: På linken over er det laget et galleri i Responsive gallery og jeg trenger noen til å lage dette galleriet med litt css som gjør at det blir noe artistisk over dette. Kanskje at thumbnail er en del større og kanskje lage en kul bilderamme rundt bildene? Er også ønskelig at bildene er rangert etter årstall de ble laget. Trenger dette gjort rimelig fort så fint om noen har tid å påbegynne prosjekt snarest. og til minst mulig kostnad.

  $210 (Avg Bid)
  $210 Snitt bud
  1 bud

  Vil gjerne ha et nytt friskt design til nettsiden min, ( ser ut som i bilde 1). Det handler om mafiaspill,så det skal være mørkt, men fasinerende på andre måter også. Jeg liker veldig godt designet på bilde2, men må være en fri også. All css designet som er generelt i spillet kommer fra en fil som har navnet

  $58 (Avg Bid)
  $58 Snitt bud
  1 bud

  ...back-end integration, and mobile app creation using Vue.js and Ionic. The final product should offer a seamless experience for students to register and find their preferred universities. Project Overview: Stage 1: Front-End Development - Develop a responsive website from provided Adobe XD files. - Ensure SEO-friendly structure with readable content for search bots. - Deliver a single, well-organized CSS file for styling. - Code with mobile app development in mind for future stages. Stage 2: Back-End Integration - Integrate front-end with existing APIs to create a fully functional web app. - Ensure seamless connection and data flow between front-end and back-end. Stage 3: Mobile App Development - Develop a mobile app using Vue.js and Ionic, mirroring the design and function...

  $595 (Avg Bid)
  $595 Snitt bud
  61 bud

  I am looking for an experienced freelancer to help me remove malware from my Woocommerce online store. The website has been experiencing suspicious pop-ups for more ...Knowledge of security measures to prevent future infections - Ability to identify and fix vulnerabilities in the website's code - Familiarity with backup and restoration processes to ensure data integrity Skills and Experience: - Strong understanding of WordPress and Woocommerce platforms - Expertise in malware removal and website security - Knowledge of web development languages such as PHP, HTML, and CSS - Familiarity with website backup and restoration processes If you have the necessary skills and experience to effectively remove malware from my online store and ensure its security, please submit your propo...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Snitt bud
  47 bud

  Project Title: PDF To HTML CONVERSION Deadline: Yes, there is a specific deadline. Complexity: The PDF file is a simple document. Responsiveness: The HTML file needs to be responsive (mobile-friendly). Skills and Experience: - Proficiency in PDF to HTML conversion - Strong understanding of HTML and CSS - Experience in creating responsive web designs - Attention to detail to ensure accurate conversion of graphics and tables

  $16 (Avg Bid)
  $16 Snitt bud
  35 bud

  ...requirements for this project include: - Designing a visually appealing and user-friendly website that reflects our brand identity - Creating a contact form to allow customers to easily get in touch with us - Including an "About Us" page to provide information about our company and its history Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in web development frameworks such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in designing and developing responsive websites - Knowledge of UX/UI design principles to ensure a seamless user experience If you have a strong portfolio showcasing your previous work in developing informational websites and possess the skills mentioned above, we would love to hear from you. Please provide examples of your work and a brief overv...

  $156 (Avg Bid)
  $156 Snitt bud
  38 bud

  I am looking for a freelancer who can help me add a location picker during checkout on my Wix website. The ideal candidate should have experience with Wix and be proficient in web development. Requirements: - Map-based picker: I prefer a map-base...checkout process. - Basic functionality: I want the location picker to have basic features without any specific functionalities like auto-fill or location tracking. - Immediate timeline: I need this project to be completed within 1-2 days. Skills and experience needed: - Proficiency in Wix website development. - Experience in integrating map-based location pickers. - Knowledge of web development and CSS. If you have the skills and experience required, please reach out to me with your portfolio and estimated timeline for completing th...

  $43 (Avg Bid)
  $43 Snitt bud
  8 bud

  ...my business. - The main objective of the website is to sell products. - I prefer to use the Shopify platform for the development of the website. - The ideal freelancer should have experience in developing e-commerce websites using Shopify. - They should have knowledge of Shopify themes, plugins, and customization options. - The freelancer should also be proficient in coding languages like HTML, CSS, and JavaScript to implement customizations and ensure a smooth user experience. - It is important that the freelancer has a good understanding of SEO practices and can optimize the website for search engines. - They should have experience in setting up payment gateways and integrating them with the website. - The freelancer should be able to create a user-friendly and visually appeali...

  $139 (Avg Bid)
  $139 Snitt bud
  41 bud
  web development 6 dager left

  ...manufacturing website with a focus on showcasing products and services - Implementing a blog feature to regularly publish industry-related articles and updates - Creating a contact form to allow users to easily get in touch - Integrating social media platforms to promote the website and engage with the audience Skills and experience required: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in developing informational/blog websites - Knowledge of content management systems (CMS) like WordPress or Joomla - Familiarity with social media integration and API usage If you are a skilled web developer who can meet these requirements and deliver a high-quality manufacturing website, I would love to hear from you. Please provide examples of your...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Snitt bud
  26 bud
  web develope 6 dager left

  Project Description: I am looking for a web developer to create a classic and elegant scientific journal website with experience in Open Journal Sy... I am looking for a web developer to create a classic and elegant scientific journal website with experience in Open Journal System (OJS). Website Type: - Scientific journal - Open Journal System (OJS) Design Style Preference: - Classic and elegant Ideal Skills and Experience: - Strong web development skills - Experience in creating scientific journal websites - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript Functionality and Features: - User registration - Forum/Discussion Board - Online Store/eCommerce (if required) I am open to discussing additional functionality and features that can enhance the user experience on th...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Snitt bud
  98 bud

  I am looking for a skilled Shopify developer to add a product car...clickable for customers to view more details. - The remaining products in the carousel can be randomly selected. - The developer should have a good understanding of user experience and be able to create a seamless browsing experience for customers. Skills and Experience: - Strong proficiency in Shopify development. - Experience in designing and implementing product carousels. - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript. - Attention to detail and the ability to create visually appealing designs. - Familiarity with e-commerce best practices and user experience principles. If you have a creative eye for design and the technical skills to bring this project to life, please submit your proposal with examples of your prev...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Snitt bud
  34 bud

  Project Title: Website Maintenance for Custom HTML/CSS with PHP with MySQL Site Tasks: Fixing the issues and making changes as mentioned in the attached screenshots for your review. Changes to be made to the site : Also, please clear the database, the express invoice page on mobile is not useable. Can you please clear the database the site says there are 28 cars it should only show one. For UI: reference site to see what needs to be done is: Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML and CSS - Strong problem-solving and debugging skills - Familiarity with website maintenance best practices - Experience in optimizing website performance and implementing

  $122 (Avg Bid)
  $122 Snitt bud
  12 bud

  ...posts and categories - Ensure that the featured content is visually appealing and easily accessible to users - Implement any necessary functionality or customization to achieve the desired display Skills and Experience: - Strong proficiency in Wordpress development - Experience with custom post types and taxonomies - Familiarity with theme customization and plugin development - Knowledge of HTML, CSS, and PHP - Ability to work collaboratively and communicate effectively If you have prior experience with similar projects and possess the required skills, please submit your proposal. I am eager to discuss further details and get started on this project as soon as possible....

  $119 (Avg Bid)
  $119 Snitt bud
  45 bud
  Project for Shubhankar R. 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled web developer to improve the user experience of my website. The main goal of this project is to enhance the overall usability and functionality of ...is to enhance the overall usability and functionality of the site. Tasks to be completed: - Web development: Implement necessary changes and updates to the website to improve user experience. - SEO optimization: Ensure that the website is search engine friendly and optimized for better visibility and ranking. Ideal skills and experience: - Proficient in web development, with expertise in HTML, CSS, and JavaScript. - Familiarity with SEO best practices and techniques. - Strong attention to detail and ability to troubleshoot and debug any issues that may arise. The expected timeline for this project is with...

  $154 (Avg Bid)
  $154 Snitt bud
  32 bud

  I am lookin...our team to gather requirements and provide technical guidance - Conducting thorough testing and debugging to ensure the software is fully functional and error-free Skills and experience needed for this project: - Strong proficiency in Python and its frameworks, such as Django or Flask - Experience in developing full stack web applications - Knowledge of front-end technologies, including HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with database management systems, such as MySQL or PostgreSQL - Ability to work collaboratively in a team environment and communicate effectively If you have the expertise and passion for creating user-centric web software, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work showcasing your skills in Python and web de...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snitt bud
  88 bud
  Web designing 6 dager left

  I am looking for a web designer who can create a professional Vlog website for me. Specific design elements: - I have some ideas in mind for the colors and layout of the website, so the designer should be able to incorporate those ideas into the design. Content creation: - I need full assistance with content creation for my website. The...website. The designer should be able to create engaging and high-quality content for the website. Ideal skills and experience: - Proven experience in web design, specifically in creating Vlog websites - Strong understanding of user experience and user interface design - Knowledge of content creation and ability to create compelling and informative content for the website - Proficiency in HTML, CSS, and other relevant web design tools and tec...

  $116 (Avg Bid)
  $116 Snitt bud
  49 bud

  ...would like the website to have a dedicated section where I can post informative articles and news related to the real estate industry. - Contact/Inquiry forms: The website should have user-friendly contact and inquiry forms that potential buyers can use to get in touch with me. Ideal skills and experience for this project would include: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript. - Experience in creating responsive and visually appealing websites. - Knowledge of SEO best practices to ensure the website ranks well in search engine results. - Familiarity with real estate website development and the specific features and functionalities required in this industry. If you are confident in your abilities to create a stunning and functional real es...

  $363 (Avg Bid)
  $363 Snitt bud
  82 bud
  web design 6 dager left

  I am looking for a web designer to create a professional and informative website for my business. The website will have 1-5 pages and will serve as a platform to showcase our products and services. Skills and Experience Required: - Proficiency in web design and development - Strong understanding of user experience and user interface design - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Ability to create visually appealing layouts and graphics - Experience with responsive design and mobile optimization - Familiarity with content management systems As I have specific preferences for the color scheme and design style, I am looking for a designer who can incorporate my ideas and create a visually cohesive and aesthetically pleasing website. The ideal candidate will have a good eye ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snitt bud
  42 bud

  I am looking for a freelancer who can customize an admin panel HTML based on a specific template that I have in mind. The main focus of the customization will be on the design and layout of the admin panel. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML and CSS - Experience in customizing admin panel templates - Strong understanding of design principles and user experience - Attention to detail and ability to follow specific design requirements The purpose of the admin panel is not specified, so further clarification from the client is needed in order to provide a complete description.

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snitt bud
  20 bud
  web doveloper 6 dager left

  I am looking for a web developer to create a blog website for me. I have a general idea of the features I want, but I am open to suggestions from the developer. The timeline for the completion of the website is flexible, with no strict deadline. Skills and Experience Needed: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating and designing blog websites - Knowledge of content management systems (CMS) such as WordPress or Joomla - Ability to integrate social media sharing and commenting features - Understanding of search engine optimization (SEO) best practices for blog websites - Strong problem-solving skills and attention to detail

  $94 (Avg Bid)
  $94 Snitt bud
  55 bud

  I am looking for a skilled developer who can help me fix a custom plugin on my WordPress website. The plugin is causing issues with my site's functionality and I need someone to resolve this problem. Requirements: - Experience with WordPress plugin development and troubleshooting - Strong understanding of PHP, HTML, and CSS - Familiarity with WordPress themes and templates - Ability to identify and fix conflicts between plugins and themes - Knowledge of best practices for debugging and resolving plugin issues Responsibilities: - Investigate the plugin causing site issues and identify the root cause of the problem - Make necessary code changes to fix the plugin and ensure it is functioning correctly - Test the plugin after making changes to ensure that it does not cause any fu...

  $140 (Avg Bid)
  $140 Snitt bud
  62 bud
  Website scraper in Python 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled developer to create a website scraper with a us...scraping from the original URL (Example: 3 levels deep). For example, if we scrape with a depth level of 1, we also scrape but not Delivery Format: - The scraped data should be delivered in TXT format into AWS S3 Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web scraping techniques and tools. - Strong knowledge of Python, HTML, CSS, and JavaScript. - Proficiency with AWS Cloud Infrastructure - The scraped websites should be saved as plain text .TXT files in S3 Detailed video: In your application please specify that you have watched the video

  $177 (Avg Bid)
  $177 Snitt bud
  58 bud

  I am looking for a PHP developer to create a stand-alone form with conditional logic based on user input. The idea...in backend, would be great. Requirements: - Develop a stand-alone form using PHP - Implement conditional logic based on user input - Ensure the form is user-friendly and responsive - Test and debug any issues that may arise during the development process Skills and Experience: - Strong proficiency in PHP programming - Experience in developing forms with conditional logic - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with database integration is a plus - Attention to detail and ability to meet deadlines If you have experience in PHP development and are confident in your ability to create a form with conditional logic based on user input, please submit your...

  $48 (Avg Bid)
  $48 Snitt bud
  26 bud
  web developer 6 dager left

  Job Requirements: We are looking for a skilled web developer to join our team for an exciting project involving the development of a Hollywood smile software. The ideal candidate should have the following qualifications: Skills: -Proficiency in web development, with a strong command of HTML, CSS, and JavaScript. -Experience with 3D modeling technologies, specifically 3js. -Familiarity with facial recognition algorithms and integration. -Strong problem-solving abilities and attention to detail. -Responsive design implementation for optimal user experience across devices. -Ability to collaborate effectively with a multidisciplinary team. -Excellent communication skills and a proactive approach to project tasks.

  $559 (Avg Bid)
  $559 Snitt bud
  136 bud

  I am looking for a freelancer to customize my Shopify website. The specific customization needed is theme customization. I already have a specific theme in mind and I would like it to be implemented. Additionally, I require the integration of additional functionalities into ...theme in mind and I would like it to be implemented. Additionally, I require the integration of additional functionalities into my website, as I have a list of specific functionalities that I need. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Shopify theme customization - Experience in integrating additional functionalities into Shopify websites - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for customizing the theme and implementing functionalities - Experience in theme product page cus...

  $285 (Avg Bid)
  $285 Snitt bud
  33 bud
  shopify developer 6 dager left

  ...such as food type, portion size. Budget: Less than $200 - I have a limited budget for this project and I am looking for a developer who can work within this range. Timeline: 1-2 weeks - I need the project to be completed within this timeframe to ensure a timely launch of my Shopify store. Ideal Skills and Experience: - Experience in Shopify development and customization - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of Liquid programming language - Familiarity with payment gateway integration - Ability to create visually appealing and responsive themes - Attention to detail and ability to meet deadlines If you are a skilled Shopify developer who meets these requirements, please reach out to me. I am excited to discuss my project further and work together to create a s...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Snitt bud
  29 bud

  ...Proficiency in web design and development - Ability to replicate a large number of products (more than 100) - Attention to detail and accuracy in replicating the website design and product information Ideal Skills and Experience: - Experience in duplicating and replicating websites for different audiences - Knowledge of e-commerce platforms and product management systems - Familiarity with HTML, CSS, and JavaScript for website customization and design replication - Strong communication skills to ensure a seamless collaboration throughout the project If you have the necessary skills and experience to successfully duplicate the website design and replicate the products, please provide examples of your previous work and a proposed timeline for completion.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snitt bud
  128 bud
  Modifications to a typescript UI 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled developer who can make styling changes to the wazzuh UI it’s built on typescript, Although I have some design references, I am open to suggestions. The modifications need to be done as soon as possible. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in TypeScript JavaScript and UI development - Strong understanding of CSS and styling techniques - Ability to work quickly and efficiently to meet tight deadlines

  $111 (Avg Bid)
  $111 Snitt bud
  37 bud

  I am looking to create an E-commerce website with a specific design in mind. I have some content ready for the website, but I will need more. Skills and experience needed: - Proficiency in WordPress website design - Strong knowledge of HTML and CSS - Experience in creating E-commerce websites - Ability to incorporate specific design elements from our Figma Prototype into the website - Excellent communication skills to gather additional content requirements from the client Please refer to the Project's Design Brief attached for more information.

  $168 (Avg Bid)
  $168 Snitt bud
  177 bud
  Wix third party integration 6 dager left
  VERIFISERT

  Wix third party integration I am looking for a skilled developer who can integrate a third-party service with my Wix website. The specific th...design and functionality - Strong problem-solving skills to troubleshoot any issues that may arise during the integration process Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully integrating [Client's Choice] with Wix websites - Familiarity with other Wix integrations such as PayPal, MailChimp, and Google Analytics - Knowledge of web development languages and frameworks (HTML, CSS, JavaScript) - Ability to meet deadlines and work within a given timeframe If you have the necessary skills and experience to complete this project, please provide examples of previous integrations you have done and your proposed timeline ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Snitt bud
  17 bud
  Create a website 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled website developer to create a website for disability support transport and community access ...contact form, which will allow users to submit their inquiries and requests for assistance. - I do not need a booking system or an online shop at this time. Ideal Skills and Experience: - Experience in website development, particularly in creating user-friendly and accessible websites. - Knowledge of best practices for designing websites for individuals with disabilities. - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Strong communication skills and the ability to understand and meet the unique needs of individuals with disabilities. If you have experience in creating websites for disability support services and are interested in this project, please submit your...

  $359 (Avg Bid)
  $359 Snitt bud
  170 bud

  ... Timeline We have a preferred timeline of completing the website redesign within 1 month. We are looking for someone who can work efficiently and deliver high-quality results within this timeframe. Skills and Experience - Proven experience in website redesigning and improving user experience - Strong understanding of user interface design principles and best practices - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with responsive design and mobile optimization - Ability to create visually appealing and intuitive website layouts - Excellent communication skills and ability to collaborate with our team If you are passionate about creating user-friendly websites and have a keen eye for design, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous wo...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Snitt bud
  74 bud
  Wordpress Website 6 dager left

  I am looking for a skilled WordPr...create a beauty salon business website for me. Functionalities: - I have specific functionalities in mind for the website and would like them to be implemented. Content: - I will be providing some of the website content, but I also require content creation services for other sections of the website. Skills and Experience: - Strong experience in WordPress development - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of responsive design and mobile optimization - Ability to incorporate specific functionalities into the website - Experience in content creation and copywriting If you have the necessary skills and experience, and can assist with both website development and content creation, please reach out to me with examples of your prev...

  $151 (Avg Bid)
  $151 Snitt bud
  158 bud
  html update and same on figma 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled HTML developer who can make color and design changes to my existing website. Skills and Experience Required: - Proficiency in HTML and CSS - Experience with making design changes and updates to websites - Knowledge of color schemes and design principles - Attention to detail and ability to accurately implement design changes - Max Budget - 1500-2000 INR - Today need to complete Thanks I already have a complete design in Figma that I want to implement, so it is important that you are familiar with Figma and can accurately translate the design into HTML. Additionally, I want to ensure that the final design is responsive, so knowledge of responsive design principles is a must. If you have experience with SEO optimization and creating user-friendly navig...

  $7 - $18
  Forseglet
  $7 - $18
  22 bud

  Title: Online Recruitment Application with eLearning Features Target Audience: Both Students and Professionals Recruitment Features: - Job Posting: Users ca...openings and specify requirements - Resume Screening: Ability to screen and filter resumes based on specified criteria eLearning Features: - Assessment and Grading: Interactive assessments to evaluate users' knowledge and track progress - Progress Tracking: Monitor learners' progress and provide real-time feedback Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development languages (e.g., HTML, CSS, JavaScript) - Experience in building interactive eLearning platforms - Knowledge of database management and user authentication systems - Strong problem-solving skills to ensure smooth integration of recruitment an...

  $137 (Avg Bid)
  $137 Snitt bud
  11 bud
  Website design music related -- 2 6 dager left
  VERIFISERT

  ...2024. Main Purpose: The main purpose of the website is to promote music artist & merchandise Design Elements/Themes: I have specific elements and themes in mind that I would like to incorporate into the design. Timeline: The desired timeline for the completion of the website is within 1 month. Ideal Skills and Experience: - Experience in web design and development - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Creative and innovative design skills - Familiarity with music forums - Ability to meet deadlines and work efficiently - Strong communication skills to understand and implement client's vision -Floating navigation User integration user interaction Using tool available in 2023/2024 to keep user experience simple friendly and interactive Create a memora...

  $604 (Avg Bid)
  $604 Snitt bud
  107 bud

  I am looking for a skilled web designer to upgrade our existing website at www.internationalsoundfoundation.org. Specific Improvements: -...Layout: - I will provide examples of the specific design style and layout that I have in mind. Specific Elements: - I will also provide the necessary elements such as color schemes, logos, and fonts that should be included in the new design. Ideal Skills and Experience: - Strong web design skills with experience in creating visually appealing and user-friendly websites - Proficiency in HTML, CSS, and other relevant web design tools - Ability to incorporate provided design elements and apply them creatively - Attention to detail and ability to meet deadlines Please provide examples of your previous work or portfolio that showcases your desi...

  $88 (Avg Bid)
  $88 Snitt bud
  29 bud

  I am looking for a freelancer who can quickly develop a working prototype based on my detailed wireframe screens. The prototype needs to be compatible with both web and mobile platforms. Skills and Experience: - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Experience in developing prototypes based on wireframe designs - Ability to work quickly and efficiently to meet project deadlines

  $23 (Avg Bid)
  $23 Snitt bud
  10 bud
  Make a website 6 dager left
  VERIFISERT

  ...Customize the website design to align with the branding and aesthetic preferences - Ensure the website is responsive and optimized for different devices - Integrate social media sharing buttons to encourage content sharing - Implement basic SEO practices to improve search engine visibility Skills and experience: - Proficiency in WordPress development and customization - Strong knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating and managing blog sections - Familiarity with responsive design principles - Basic understanding of SEO best practices If you are a talented web developer with experience in WordPress and a passion for creating engaging blogging websites, I would love to hear from you. Please provide examples of previous work and your estimated timeline for c...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Snitt bud
  26 bud
  To make a website 6 dager left
  VERIFISERT

  Project Title: Blog Website Development with Interactive Forms I am lookin...easily share blog posts on various social media platforms. - Responsive design: The website should be mobile-friendly and adapt to different screen sizes. - SEO optimization: The developer should have experience in optimizing websites for search engines to ensure high visibility and organic traffic. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript. - Experience in developing blog websites and implementing interactive forms. - Knowledge of content management systems (CMS) such as WordPress or Joomla. - Strong design skills and the ability to incorporate specific design preferences into the website. - Experience in social media integrati...

  $160 (Avg Bid)
  $160 Snitt bud
  38 bud

  I am looking for a developer to fix the design/layout issues on my business website. CSS issue, layout issue, Specific Issues: - The design/layout of my website needs improvement and refinement - I have a rough idea of how I want the website to look, but I need help refining it Ideal Skills and Experience: - Strong web development skills - Experience in fixing design/layout issues - Ability to understand and refine client's ideas for the website design - Knowledge of current web design trends and best practices

  $36 (Avg Bid)
  Garantert
  $36
  9 bidrag

  ...para o próximo link ativo. Painel de Administração: Uma interface de administração para gerenciar (adicionar, desativar, ativar, excluir) links do WhatsApp. Visualização e gerenciamento dos links ativos e inativos. Funcionalidade para adicionar novos links. Capacidade de ver estatísticas de acessos, incluindo contagens diárias, data e hora para cada link. Tecnologias Requeridas: Frontend: HTML, CSS, JavaScript. Backend: PHP. Banco de Dados: MySQL. Outros Requisitos: A aplicação deve ser segura e otimizada para tráfego moderado a alto. Preferência por profissionais com experiência em desenvolvimento de sistemas de redirecionamento e painéis de administração. Por ...

  $170 (Avg Bid)
  $170 Snitt bud
  8 bud

  Project Description: I am looking for a freelancer to build an e-commerce websit...- Easy-to-use navigation and search functionality for customers to find products easily - Product categorization and filtering options for a better shopping experience - Integration with popular shipping carriers to offer accurate shipping rates and tracking information Ideal Skills and Experience: - Experience in building e-commerce websites on the Shopify platform - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript for customizations and tweaks - Knowledge of inventory management systems and their integration with e-commerce platforms - Familiarity with popular payment gateways and shipping carriers Please provide examples of your previous e-commerce projects and any relevant experience in dro...

  $7293 (Avg Bid)
  $7293 Snitt bud
  88 bud

  I am looking for a skilled web developer who can build a custom website for my existing business. The ideal candidate should have experience in creating custom-built websites and ...and functions well on desktops, tablets, and mobile devices. - Integration with existing systems: The website should be able to integrate with other systems or platforms that my business currently uses, such as inventory management or customer relationship management (CRM) software. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in web development languages and frameworks, such as HTML, CSS, JavaScript, and PHP. - Experience in building custom websites from scratch, with a strong understanding of website architecture and design principles. - Knowledge of e-commerce platforms and payment gateway...

  $499 (Avg Bid)
  $499 Snitt bud
  176 bud
  CSS/JS Expert 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a CSS/JS expert. You should create an animation same as the gif image I attached. I will give you the pistol svg file. My budget is $10. If you can do this, please contact me.

  $7 - $22
  Forseglet
  $7 - $22
  28 bud
  Urgent wordpress fixes 6 dager left
  VERIFISERT

  ...fix the functionality and features of my website within the next hour Specific issues that need to be addressed include: - Resolving bugs and errors in the website's functionality - Implementing new features and enhancements - Improving the overall user experience To complete this project, you will need: - Proficiency in WordPress development and customization - Strong knowledge of PHP, HTML, CSS, and JavaScript - Experience with troubleshooting and debugging - Attention to detail and ability to deliver high-quality work within tight deadlines Access to the WordPress site will be provided through both admin and FTP access, allowing you to make the necessary changes efficiently. If you possess the necessary skills and can commit to completing the fixes within the next 2...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Snitt bud
  86 bud

  Website Security Certificate Update and Website Updates We are looking for a skilled professional to update our security certifi...- The update needed is for an SSL certificate. Website Updates: - We require various updates and modifications to our website. - The website is built on the WordPress platform. - The updates may include changes to the design, content, functionality, and plugins. - The ideal candidate should have experience with WordPress and be familiar with website development and design. - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript is also desirable. Project Timeline: - The timeline for completion is not specified. - We are open to discussing the timeframe with the chosen freelancer. Please provide examples of previous website updates and security certificate update e...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snitt bud
  26 bud

  Topp css artikler